Tr??ng M?m non T? th?c Sao Mai - Hoà Bình

Truong Mam non Tu thuc Sao Mai - Hoa Binh
Tr??ng  M?m non T? th?c Sao Mai tr?c thu?c Công ty C? ph?n ?i?n t? - Vi?n thông Thành Biên là mô hình tr??ng M?m non T? th?c ??u tiên ???c xây d?ng và tri?n khai trên ??a bàn t?nh Hòa Bình v?i c? s? v?t ch?t và trang thi?t b? ??ng b?, hi?n ??i nh?m m?c tiêu ch?m sóc, nuôi d??ng, phát hi?n và b?i d??ng tài n?ng tr? b?ng ph??ng pháp m?i, hi?n ??i, tiên ti?n.


Tr??ng m?m non Thanh Uyên - Phú Th?

Truong mam non Thanh Uyen - Phu Tho
Thanh Uyên là m?t trong nh?ng xã nghèo c?a huy?n Tam Nông, t?nh Phú Th? nh?ng luôn ?i ??u trong công tác giáo d?c. ???c s? quan tâm c?a các c?p các ngành, Chính quy?n ?ã cùng v?i nhân dân ??a ph??ng quy?t tâm xây d?ng ngôi tr??ng m?m non khang trang v?i ph??ng th?c Nhà n??c và Nhân dân cùng làm.


Tr??ng m?m non M? Trung - Nam ??nh

Truong mam non My Trung - Nam Dinh
Sau h?n m?t n?m xây d?ng, tháng 6 n?m 2008, Tr??ng m?m non M? trung ?ã ???c khánh thành v?i 12 phòng h?c và các phòng ch?c n?ng r?ng rãi thoáng mát ?áp ?ng nhu c?u vui ch?i và h?c t?p c?a h?n 600 cháu ? các ?? tu?i t? nhà tr? ??n m?u giáo.


Tr??ng M?m non Hoa Anh ?ào - Hà N?i

Truong Mam non Hoa Anh Dao - Ha Noi
Tr??ng ???c xây d?ng trên di?n tích h?n 7200 m2 t?i khu ?ô th? M? ?ình I - T? Liêm - Hà N?i trong qu?n th? Khu ?ô th? hi?n ??i, an toàn, không khí trong lành tránh xa nh?ng con ???ng ?n ào náo nhi?t, giao thông thu?n l?i. H? th?ng phòng h?c khép kín, khu v? sinh c?a bé có bình nóng l?nh, các phòng ch?c n?ng ????c trang bi? ca?c thiê?t bi? da?y ho?c hiê?n ?a?i; sân ch?i r?ng có nhi?u ?? ch?i ngoài tr?i, các lo?i cây bóng mát và cây ?n qu?, sân t?p th? d?c...


Tr??ng M?m non T? th?c Lê Quy ??n - Hà N?i

Truong Mam non Tu thuc Le Quy Don - Ha Noi
Tr??ng m?m non t? th?c Lê Quí ?ôn n?m trên ??a bàn khu ?ô th? M? ?ình II thu?c huy?n T? Liêm. Tr??ng ???c thành l?p và ?i vào ho?t ??ng t? ngày 1 tháng 12 n?m 2006. T?ng di?n tích c?a nhà tr??ng là 3.400 m2 v?i qui mô 15 nhóm, l?p có công trình nhà v? sinh ti?n nghi,khép kín .Các trang thi?t b? n?i th?t phòng h?c và sân ch?i hi?n ??i.


T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non