Tiêu chu?n k? thu?t v? An toàn ?? ch?i tr? em

C?p nh?t: 26/08/2016

1.?TCVN 6313-2008 (ISO-IEC Guide 50-2002)
Các khía c?nh an toàn. h??ng d?n v? an toàn cho tr? em
Thay th?: TCVN 6313:1997
N?m/Q? BH: 2008-12-30, 2957/Q?-BKHCN?
Tóm t?t:?Tiêu chu?n này cung c?p n?i dung ?? c?p ??n ngu?n ti?m ?n c?a các nguy c? v? th? ch?t c?a tr? em kh?ng theo d? ??nh tr??c t? các s?n ph?m, quá trình hay d?ch v? mà tr? s? d?ng có th? ti?p xúc ngay c? khi chúng kh?ng có m?c ?ích ?? dành riêng cho tr? em.

2.?TCVN 6238-1:2011 (ISO 8124-1:2009)
An toàn ?? ch?i tr? em. ph?n 1: Các khía c?nh an toàn liên quan ??n tính ch?t c? ly
Thay th?: TCVN 6238-6:1997, TCVN 6238-1:2008
N?m/Q? BH: 2011?
Tóm t?t:?Các yêu c?u trong tiêu chu?n này áp d?ng cho t?t c? các lo?i ?? ch?i, ngh?a là b?t k? s?n ph?m ho?c v?t li?u nào ???c thi?t k? ho?c ???c nêu r? ?? cho tr? nh? h?n 14 tu?i s? d?ng khi ch?i.

3.?TCVN 6238-2:2008 (ISO 8124-2:2007)
An toàn ?? ch?i tr? em. ph?n 2: Yêu c?u ch?ng cháy
N?m/Q? BH: 2008-12-30, 2957/Q?-BKHCN?
Tóm t?t:?Tiêu chu?n này quy ??nh các lo?i v?t li?u d? cháy b? c?m dùng trong t?t c? các lo?i ?? ch?i, nh?ng yêu c?u có liên quan ??n tính d? b?c cháy c?a m?t s? lo?i ?? ch?i nh?t ??nh khi ??t chúng vào m?t ngu?n cháy nh?.

4.?TCVN 6238-3:2011 (ISO 8124-3:2010)
An toàn ?? ch?i tr? em. Ph?n 3: Gi?i h?n m?c th?i nhi?m c?a m?t s? nguyên t? ??c h?i
Thay th?: TCVN 6238-3:2008
N?m/Q? BH: 2011?
Tóm t?t:?Tiêu chu?n này quy ??nh m?c ch?p nh?n ???c t?i ?a, ph??ng pháp l?y m?u và chi?t tr??c khi phan tích s? xam nh?p c?a các ??c t? antimon, asen, cadimi, crom, chì, thu? ngan và selen t? các v?t li?u làm ?? ch?i và t? các ph?n c?a ?? ch?i, tr? các v?t li?u kh?ng ti?p xúc ???c


Tin m?i:
T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non