Nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c, h?i nh?p qu?c t? v? giáo d?c và ?ào t?o là yêu c?u c?p thi?t

C?p nh?t: 26/08/2016

H?m nay (23/8), B? tr??ng Phùng Xuan Nh? ?? tham d? h?i ngh? và có bài phát bi?u quan tr?ng, trong ?ó ??c bi?t nh?n m?nh vi?c h?p tác qu?c t? v? giáo d?c và ?ào t?o ?? ???c tích c?c tri?n khai, góp ph?n quan tr?ng vào c?ng cu?c xay d?ng và phát tri?n ??t n??c th?ng qua các ho?t ??ng ngo?i giao và h?i nh?p qu?c t? c?a n??c ta.

Sau ?ay, chúng t?i xin gi?i thi?u toàn v?n bài phát bi?u c?a B? tr??ng Phùng Xuan Nh? t?i H?i ngh?:


B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o phát bi?u t?i H?i ngh?

Kính th?a ??ng chí Nguy?n Xuan Phúc - ?y viên B? Chính tr?, Th? t??ng Chính ph?

Kính th?a ??ng chí Nguy?n Thi?n Nhan - ?y viên B? Chính tr?, Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam

Kính th?a ??ng chí Ph?m Bình Minh - ?y viên B? Chính tr?, Phó Th? t??ng Chính ph?, B? tr??ng B? Ngo?i giao

Kính th?a các ??ng chí B? tr??ng, các ??ng chí ??i s?, các ??ng chí Tr??ng c? quan ??i di?n c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài

Th?a toàn th? H?i ngh?!

Tr??c h?t, thay m?t l?nh ??o B? Giáo d?c và ?ào t?o, t?i xin tran tr?ng c?m ?n B? Ngo?i giao ?? m?i t?i tham d? và phát bi?u t?i H?i ngh? quan tr?ng ngày h?m nay. Xin kính chúc các ??ng chí l?nh ??o, các v? ??i bi?u s?c kh?e, h?nh phúc và thành c?ng!

Kính th?a H?i ngh?!

Nh?ng n?m qua, các ho?t ??ng ngo?i giao và h?i nh?p qu?c t? c?a n??c ta, trong ?ó có h?p tác qu?c t? v? giáo d?c và ?ào t?o ?? ???c tích c?c tri?n khai, góp ph?n quan tr?ng vào c?ng cu?c xay d?ng và phát tri?n ??t n??c. Y th?c ???c t?m quan tr?ng c?a h?i nh?p qu?c t? v? giáo d?c và ?ào t?o, ngành Giáo d?c ?? xác ??nh ?ay là m?t trong nh?ng nhi?m v? ch? y?u mà ngành s? t?p trung tri?n khai trong th?i gian t?i.

Kết quả xổ số miền nam hôm nayTr??c h?t là h?i nh?p qu?c t? v? ?ào t?o th?ng qua các ho?t ??ng liên k?t ?ào t?o, ki?m ??nh ch?t l??ng, c?ng nh?n v?n b?ng, tín ch?... Nhi?m v? này th?i gian qua ch? y?u ???c th?c hi?n b?i các tr??ng ??i h?c c?a Vi?t Nam th?ng qua các ho?t ??ng h?p tác song ph??ng v?i các tr??ng ??i h?c n??c ngoài, ch?a có s? tri?n khai m?t cách h? th?ng, bài b?n nên hi?u qu? ch?a cao. Th?i gian t?i ngành Giáo d?c s? ti?p t?c ??y m?nh h?p tác qu?c t? v? ?ào t?o, kh?ng ch? trong giáo d?c ??i h?c mà c? trong giáo d?c ph? th?ng. Làm t?t nhi?m v? này chúng ta s? có thêm nhi?u ch??ng trình ?ào t?o t?t, h?c t?p ???c kinh nghi?m ?ào t?o c?a các n??c có n?n giáo d?c phát tri?n, nang cao trình ?? ??i ng? giáo viên, qua ?ó góp ph?n nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c c?a n??c ta.

Th? hai là h?i nh?p qu?c t? trong nghiên c?u khoa h?c, th?ng qua các ?? tài, d? án, ch??ng trình nghiên c?u h?p tác gi?a các tr??ng ??i h?c, các vi?n nghiên c?u và các nhà khoa h?c c?a Vi?t Nam v?i các ??i tác n??c ngoài. ?ay là ?i?m còn h?n ch? trong h?i nh?p qu?c t? c?a n??c ta th?i gian qua. N?u làm t?t nhi?m v? này thì chúng ta s? tranh th? ???c kinh nghi?m, c?ng ngh? và kh? n?ng sáng t?o c?a các nhà khoa h?c n??c ngoài ?? gi?i quy?t các bài toán th?c ti?n ??t ra trong quá trình phát tri?n kinh t? - x? h?i, ??ng th?i c?ng s? góp ph?n nang cao n?ng l?c nghiên c?u và ch?t l??ng các ho?t ??ng ?ào t?o c?a n??c ta.

Kết quả xổ số miền nam hôm nayTh? ba là h?i nh?p qu?c t? th?ng qua các ho?t ??ng trao ??i gi?ng viên, sinh viên. ?ay là ho?t ??ng truy?n th?ng, ph? bi?n th?i gian qua. Tuy nhiên, ho?t ??ng này th??ng di?n ra riêng l?, ch?a có m?t k? ho?ch t?ng th? ?? th?ng qua ?ó chúng ta có th? qu?n ly hi?u qu? và có ???c ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao phù h?p v?i nhu c?u c?a ??t n??c. Làm t?t c?ng tác trao ??i gi?ng viên, sinh viên c?ng s? góp ph?n nang cao hi?u bi?t v? v?n hóa, con ng??i gi?a n??c ta v?i các n??c.

Kính th?a H?i ngh?,

Kết quả xổ số miền nam hôm nayPhát tri?n ngu?n nhan l?c là m?t trong ba khau ??t phá ?? phát tri?n ??t n??c. ?? nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c, h?i nh?p qu?c t? v? giáo d?c và ?ào t?o là yêu c?u c?p thi?t. H?i nh?p qu?c t? v? giáo d?c và ?ào t?o kh?ng ch? góp ph?n nang cao ch?t l??ng các ho?t ??ng giáo d?c và ?ào t?o mà còn góp ph?n nang cao hi?u bi?t gi?a các qu?c gia, dan t?c. Tuy nhiên, ?? h?i nh?p hi?u qu? c?n ph?i có n?i dung, l? trình và gi?i pháp c? th?, ??ng th?i r?t c?n s? h? tr?, h?p tác ch?t ch? t? B? Ngo?i giao, ??c bi?t là t? các ??ng chí ??i s?, các ??ng chí Tr??ng c? quan ??i di?n c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài. Nhan ?ay t?i c?ng xin chan thành c?m ?n B? Ngo?i giao, các ??ng chí ??i s?, các ??ng chí Tr??ng c? quan ??i di?n c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài ?? h?p tác, h? tr? B? Giáo d?c và ?ào t?o th?i gian qua.

Trong th?i gian t?i, B? Giáo d?c và ?ào t?o tran tr?ng ?? ngh? các ??ng chí ph?i h?p, h? tr? m?t s? c?ng vi?c sau:

M?t là, th??ng xuyên cung c?p th?ng tin cho B? Giáo d?c và ?ào t?o v? nhu c?u h?p tác c?a các c? s? ?ào t?o, nghiên c?u n??c s? t?i sau khi ?? th?m ??nh k? n?ng l?c và ti?m n?ng phát tri?n c?a ??i tác. B? Giáo d?c và ?ào t?o s? nghiên c?u và giao cho các c? s? giáo d?c và ?ào t?o có n?ng l?c phù h?p ?? tri?n khai, ??m b?o hi?u qu? cao nh?t. ??ng th?i, h? tr? các c? s? giáo d?c và ?ào t?o, các nhà khoa h?c c?a Vi?t Nam liên h?, tìm ki?m ??i tác phù h?p c?a n??c s? t?i ?? thi?t l?p các quan h? h?p tác ban ??u c?ng nh? trong quá trình tri?n khai.

Hai là, gi?i thi?u các m? hình, ch??ng trình giáo d?c tiên ti?n trên th? gi?i, các kinh nghi?m hay trong c?i cách giáo d?c; gi?i thi?u các nhà khoa h?c, chuyên gia n??c ngoài có uy tín ??n Vi?t Nam làm vi?c, ??ng th?i, v?n ??ng các nhà khoa h?c, gi?ng viên, l?u h?c sinh Vi?t Nam ? n??c ngoài tr? v? Vi?t Nam làm vi?c.

Ba là, ??n ??c c? quan qu?n ly giáo d?c c?ng nh? các ??i tác c?a n??c s? t?i th?c hi?n có hi?u qu? các hi?p ??nh, th?a thu?n h?p tác ?? ky gi?a Chính ph? ho?c các c? s? giáo d?c và ?ào t?o c?a Vi?t Nam v?i Chính ph?, các c? s? giáo d?c và ?ào t?o c?a n??c ngoài.

Kết quả xổ số miền nam hôm nayB?n là, ph?i h?p v?i B? Giáo d?c và ?ào t?o trong vi?c t? ch?c các s? ki?n, h?i th?o, di?n ?àn qu?c t? l?n v? giáo d?c và ?ào t?o.

Kết quả xổ số miền nam hôm nayN?m là, h? tr? c?ng tác qu?n ly l?u h?c sinh và b?o h? c?ng dan Vi?t Nam ? n??c ngoài, nh?t là nh?ng ??a bàn kh?ng có cán b? chuyên trách ph? trách h?p tác v? giáo d?c.

Kết quả xổ số miền nam hôm nayChúng t?i mong mu?n Vi?t Nam quan h? h?p tác ? ?au, giáo d?c ph?i hi?n di?n ? ?ó. Chúng ta ?? làm t?t ngo?i giao v? chính tr?, tích c?c tri?n khai ngo?i giao v? kinh t?, mong r?ng th?i gian t?i s? thúc ??y ngo?i giao v? giáo d?c. Mu?n v?y, B? Giáo d?c và ?ào t?o ?? ngh? các ??ng chí ??i s?, các ??ng chí Tr??ng c? quan ??i di?n c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài h?y là nh?ng cánh tay n?i dài c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, sát cánh, chia s? th?ng tin th??ng xuyên v?i chúng t?i.

Kết quả xổ số miền nam hôm nayM?t l?n n?a xin tran tr?ng c?m ?n các ??ng chí. Kính chúc s?c kh?e các ??ng chí l?nh ??o, các v? ??i bi?u. Chúc các ??ng chí ??i s?, các ??ng chí Tr??ng c? quan ??i di?n c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? mà ??ng và Nhà n??c giao phó. Chúc H?i ngh? thành c?ng t?t ??p.

Xin tran tr?ng c?m ?n!

Kết quả xổ số miền nam hôm nay(theo Trung tam truy?n th?ng giáo d?c)


Tin m?i:
T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non