Thay ??i quy ??nh c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia

C?p nh?t: 28/03/2014

Thay ??i quy ??nh c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia

B? GD&?T v?a ban hành quy ch? c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia, áp d?ng ??i v?i tr??ng m?m non, tr??ng m?u giáo, nhà tr? thu?c các lo?i hình trong h? th?ng giáo d?c qu?c dan và các t? ch?c, cá nhan có liên quan.

Theo ?ó, tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia ???c c?ng nh?n 2 m?c ??.

M?c ?? 1: ??t các tiêu chu?n c?n thi?t c?a tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia ??m b?o t? ch?c các ho?t ??ng ch?m sóc, giáo d?c tr? có ch?t l??ng toàn di?n phù h?p v?i m?c tiêu giáo d?c m?m non.

M?c ?? 2: ??t các tiêu chu?n c?n thi?t c?a tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia ?? ??m b?o t? ch?c các ho?t ??ng ch?m sóc, giáo d?c tr? có ch?t l??ng toàn di?n ? m?c cao h?n m?c ?? 1, t?o ?i?u ki?n ?? ti?p c?n v?i trình ?? phát tri?n c?a tr??ng m?m non ? các n??c tiên ti?n trong khu v?c và trên th? gi?i.

Quy?t ??nh c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia có th?i h?n 5 n?m k? t? ngày ky. Trong th?i h?n 5 n?m, n?u tr??ng m?m non ?? ??t chu?n qu?c gia vi ph?m các tiêu chu?n quy ??nh t?i v?n b?n này thì s? b? thu h?i Quy?t ??nh và B?ng c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia.

Sau 5 n?m k? t? ngày có quy?t ??nh c?ng nh?n, tr??ng m?m non ph?i t? ?ánh giá, làm h? s? trình các c?p theo th?m quy?n ?? ???c ki?m tra, c?ng nh?n l?i. Trình t? th? t?c c?ng nh?n l?i th?c hi?n nh? c?ng nh?n l?n ??u.

Vi?c c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia d?a trên các tiêu chu?n v? t? ch?c và qu?n ly; ??i ng? giáo viên và nhan viên; ch?t l??ng ch?m sóc, giáo d?c tr?; quy m? tr??ng, l?p, c? s? v?t ch?t và thi?t b? và th?c hi?n x? h?i hóa giáo d?c.

M?t s? ?i?u ki?n c? th? nh?: V?i chu?n qu?c gia m?c ?? 1, Hi?u tr??ng và các Phó hi?u tr??ng có th?i gian làm c?ng tác qu?n ly liên t?c trong ngành giáo d?c m?m non, ít nh?t là 5 n?m ??i v?i Hi?u tr??ng và 3 n?m ??i v?i các Phó hi?u tr??ng; có b?ng t?t nghi?p t? cao ??ng s? ph?m m?m non tr? lên.

??m b?o 100% giáo viên và nhan viên ??t chu?n tr? lên v? trình ?? ?ào t?o, trong ?ó có ít nh?t 40% s? giáo viên ??t trên chu?n v? trình ?? ?ào t?o. Có ít nh?t 50% giáo viên ??t danh hi?u giáo viên d?y gi?i c?p tr??ng, trong ?ó ít nh?t 20% giáo viên ??t danh hi?u giáo viên d?y gi?i c?p huy?n tr? lên...

Tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia m?c ?? 2 c?n có ít nh?t 50% s? giáo viên ??t trên chu?n v? trình ?? ?ào t?o. Có ít nh?t 60% giáo viên ??t danh hi?u giáo viên d?y gi?i c?p tr??ng, trong ?ó ít nh?t 30% giáo viên ??t danh hi?u giáo viên d?y gi?i c?p huy?n tr? lên...

100% tr? ???c ?n bán trú t?i tr??ng. Có ít nh?t 95% tr? phát tri?n bình th??ng v? can n?ng và chi?u cao theo tu?i. Phòng h?i tr??ng: có di?n tích t?i thi?u 70m2 ph?c v? các ho?t ??ng ngày h?i, ngày l?...

San v??n có ít nh?t 10 lo?i thi?t b? và ?? ch?i ngoài tr?i theo danh m?c thi?t b? và ?? ch?i ngoài tr?i cho giáo d?c m?m non do B? GD&?T t?o ban hành; có khu ch?i giao th?ng và san kh?u ngoài tr?i. ..

Quy ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 25/3/2014 và thay th? Quy?t ??nh s? 36/2008/Q?-BGD?T ban hành Quy ch? c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t chu?n qu?c gia.

Theo GD&T?.


Tin m?i:
T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non