5 tiêu chu?n ?ánh giá ch?t l??ng GD tr??ng m?m non

C?p nh?t: 28/03/2014

5 tiêu chu?n ?ánh giá ch?t l??ng GD tr??ng m?m non

D? th?o quy ??nh v? tiêu chu?n ?ánh giá ch?t l??ng giáo d?c và quy trình, chu k? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c tr???ng ma?m non v?a ???c B? GD&?T c?ng b? xin y ki?n hoàn thi?n.

Theo ?ó, 5 tiêu chu?n ?ánh giá ch?t l??ng giáo d?c tr??ng m?m non ???c ??a ra, bao g?m: T?? ch??c và qu?n ly nhà tr??ng; Ca?n b?? qua?n ly?, gia?o viên va? nhan viên; C? s?? va?t cha?t và trang thi?t b?; Quan h? gi?a nha? tr???ng, gia ?i?nh va? xa? h??i; K?t qu? ch?m sóc, giáo d?c tr?. M?i tiêu chu?n có nhi?u tiêu chí.

Quy trình ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c tr???ng ma?m non g?m 4 b??c: T? ?ánh giá; ??ng ky ?ánh giá ngoài; ?ánh giá ngoài tr??ng m?m non; c?ng nh?n tr??ng m?m non ??t tiêu chu?n ch?t l??ng giáo d?c và c?p gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng giáo d?c.

Chu k? ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c tr??ng m?m non là 5 n?m, tính t? th?i gian ky quy?t ??nh c?p gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng giáo d?c.

Tr??ng m?m non ??t c?p ?? 1 va? ca?p ??? 2 theo quy ??nh này, sau ít nh?t 2 n?m h?c ???c th?c hi?n t? ?ánh giá, ??ng ky ?ánh giá ngoài ?? ??t c?p ?? cao h?n.

Tr???ng ma?m non ???c th?c hi?n ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c khi có ?? các nho?m tre?, l??p ma?u gia?o theo quy ?i?nh cu?a ?iê?u lê? tr???ng ma?m non.

Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c giúp tr???ng ma?m non xa?c ??nh m?c ?? ?áp ?ng m?c tiêu giáo d?c trong t?ng giai ?o?n, ?? xay d?ng k? ho?ch c?i ti?n ch?t l??ng giáo d?c, nang cao ch?t l??ng các ho?t ??ng giáo d?c; th?ng báo c?ng khai v?i các c? quan qu?n ly nhà n??c và x? h?i v? th?c tr?ng ch?t l??ng c?a tr???ng ma?m non; ?? c? quan qu?n ly nhà n??c ?ánh giá và c?ng nh?n tr???ng ma?m non ??t tiêu chu?n ch?t l??ng giáo d?c.


Theo GD&T?.


Tin m?i:
T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non