Hà N?i, ngày 15 tháng 01 n?m 2016

 

Kính g?i: Quy khách hàng

C?ng ty Hoàng Mai?tran tr?ng c?m ?n nh?ng tình c?m t?t ??p, s? tin t??ng và h?p tác mà Quy khách ???dành cho c?ng ty trong su?t th?i gian qua.

Trong h?n m??i n?m hình thành và phát tri?n, C?ng ty chúng t?i ?? lu?n lu?n bám sát yêu c?u n?i dung ch??ng trình giáo d?c ?ào t?o c?a các c?p h?c ?? kh?ng ng?ng c?i ti?n m?u m? và nang cao ch?t l??ng s?n ph?m v?i m?c tiêu ??m b?o ?? an toàn, tính giáo d?c, tính th?m m? và phù h?p v?i yêu c?u ??i m?i c?a ch??ng trình giáo d?c.

N?m 2010, H? th?ng qu?n ly ch?t l??ng c?a c?ng ty ??????c QUACERT?Vi?t Nam giám sát, ?ánh giá và c?p Gi?y ch?ng nh?n???t?tiêu chu?n ISO 9001:2008.

S?n ph?m ?? dùng, ?? ch?i tr? em c?a C?ng ty ?áp ?ng các tiêu chu?n k? thu?t ?? dùng - ?? ch?i - Thi?t b? d?y h?c t?i thi?u dùng cho giáo d?c m?m non theo Th?ng t? s? 02/2010/TT-BGD?T, Th?ng t? s? 32/2012/TT-BGD?T c?a B? Giáo d?c - ?ào t?o và ?? ???c ki?m ??nh, ch?ng nh?n phù h?p các tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? an toàn ?? ch?i tr? em theo quy ??nh c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh?.

V?i ph??ng cham ho?t ??ng "LINH HO?T - CH?T L??NG - HI?U QU? & PHáT TRI?N B?N V?NG", C?ng ty chúng t?i tin t??ng s? ?áp ?ng m?t cách t?t nh?t và hi?u qu? nh?t các yêu c?u c?a khách hàng v? các s?n ph?m trang thi?t b? tr??ng h?c nói chung và thi?t b? m?m non nói riêng nh?m góp ph?n phát tri?n s? nghi?p giáo d?c t?i ??a ph??ng.

R?t mong ti?p t?c nh?n ???c s? tín nhi?m và h?p tác c?a Quy khách!

Giám ??c

Nguy?n Ng?c Thu?n

T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non